پودر سنگ جوشقان

پودرسنگ پودرسازان قم

تاریخچه سنگ کوبان حداقل به ۵۰ سال قبل در استان قم برمیگردد
این سابقه فعالیت و سابقه تولید در امر پودرسنگ در سنگ کوبان استان قم طبیعتا این مجموعه را به بزرگترین واحد تولیدی و توزیع پودر سنگ سراسر کشور تبدیل نموده است

[…]